Staff

Alyssa Goya

Alyssa Goya

TEC Program Administrator
adgoya@stanford.edu

Shannon Johnson

Shannon Johnson

Administrative Associate, CDDRL and TEC